سامانه اتوماسيون تغذيه دانشگاه گنبد كاووس
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
* كلمه عبور به صورت پيش فرض عدد 1 مي باشد. پس از اولين ورود نسبت به تغيير كلمه عبور خود اقدام نماييد.
*در صورتي كه رمز خود را تغيير ندهيد، اتوماسيون تغذيه هيچ گونه مسئوليتي در قبال حذف و اضافه شدن رزرو غذاي شما ندارد
  چهار رقم آخر کارت غذا
  کلمه عبور
  
                           
كتابخانه مديريت خوابگاه فیش حقوقی سیستم دانشجویی ايميل سيستم وقت دهي سايت دانشگاه